Bel ons09 230 20 38

Algemene Voorwaarden sanimarkt.be

1. Algemeen

Door het aangaan van een overeenkomst met Sanimarkt NV zijn de Algemene Voorwaarden automatisch van toepassing. Sanimarkt behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden aan te passen wanneer nodig.

2. Identiteit van de ondernemer

Sanimarkt nv
Hundelgemsesteenweg 684
9820 Merelbeke – België
Telefoonnummer 09 230 20 38
Emailadres info@sanimarkt.be
Ondernemingsnummer BE0829418294
Alle communicatie, ook klachten of protesten, dient aan deze adressen te worden gestuurd.

3. Toepasselijkheid en voorwaarden

Onze algemene voorwaarden, beschikbaar via onze website, zijn van toepassing op elk aanbod van ons als webwinkelier aan jou als consument (iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebrachte producten of diensten verwerft of gebruikt).

Wij leveren enkel in Europa Als je een leveringsadres in een ander land opgeeft kunnen we je bestelling weigeren.

Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet je minstens 18 jaar oud zijn. Als je geen 18 bent, vragen we je om de bestelling door je ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen. Als we merken dat een bestelling geplaatst is door een minderjarige, kunnen we deze bestelling weigeren.

Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden die steeds beschikbaar zijn via de website.

Als naast deze algemene voorwaarden ook bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, geldt bovenstaande ook voor die bijzondere voorwaarden. Als onze algemene voorwaarden strijdig zouden zijn met die bijzondere voorwaarden kan jij als consument altijd de meest voordelige tekst in jouw voordeel inroepen.

4. Ons aanbod en jouw bestelling

Als een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod.

Ons aanbod bevat een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van wat we je verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om je een goede beoordeling te laten maken. Als we gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden ons niet. Als we ons overduidelijk vergist hebben, zijn we niet verplicht om je alsnog te leveren.

Door het plaatsen van een bestelling, erkent de klant voldoende informatie te hebben ontvangen om de aankoop te kunnen doen.

Je bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we je bestelling bevestigen per mail en zodra we voor je betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben. We aanvaarden Visa, MasterCard, Maestro, Bancontact en overschrijving. Indien de uitgever van je kaart weigert om in te stemmen met je betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.

Om een product aan te kopen, voeg je het product toe aan je winkelmandje. Nadien geef je je contactgegevens en facturatiegegevens in. Vervolgens kies je je wijze van levering : opsturen naar een bepaald adres of afhalen in een winkel. In de laatste stap krijg je een overzichtspagina, aanvaard je onze algemene voorwaarden en bevestig je je bestelling. Als je deze stappen hebt doorlopen, is je aankoop definitief.

5. De prijs

Tijdens de periode die we in ons aanbod vermelden, wijzigen onze prijzen niet, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

Onze prijzen zijn inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten. We kunnen wel beslissen om bovenop de aankoopprijs ook de verzendkosten aan te rekenen. In dat geval melden we dat altijd voordat je je aankoop definitief plaatst.

6. Betaling

Wij kunnen enkel betaling via de betaalmodules op onze website aanvaarden.

7. Levering

Alle goederen worden geleverd op het door jou bij je bestelling aangegeven adres of kunnen afgehaald worden in de winkel.

De levering is gratis vanaf een bestelling van 50 Euro inclusief BTW. De kost voor andere leveringen wordt vermeld bij het invullen van het gewenste leveringsadres bij je bestelling.

Onze verzendingen gebeuren steeds op ons risico. Als je ons echter goederen terugzendt binnen de 14 dagen na aankoop omdat je ze liever niet wil houden, ben jij verantwoordelijk voor het transport.

De klant is verantwoordelijk voor de toegankelijkheid van de plaats van levering zodat een vlotte bezorging mogelijk is. De levering gebeurt enkel op het gelijkvloers.
Wanneer om verdere assistentie gevraagd wordt en de transporteur accepteert deze, vervalt de verzekering die eventuele schade dekt, waarbij de verantwoordelijkheid volledig op de klant rust.

Wij informeren je over de leveringstermijn in jouw bestellingsbevestiging. Als wij niet tijdig kunnen leveren, of indien een levering niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, verwittigen wij je altijd voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn.
Als wij dit niet doen heb je het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en betalen we je uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terug.

Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn zal Sanimarkt zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van Sanimarkt.

Elk geleverd product moet door de klant onmiddellijk worden gecontroleerd op haar conformiteit met de bestelling. Elk zichtbaar gebrek of verkeerde levering moet onmiddellijk gemeld worden per email of per aangetekend schrijven binnen de 3 dagen die volgen op de levering. Elk later protest is niet ontvankelijk.
We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

8. Herroepingsrecht

Bij aankoop van producten op www.sanimarkt.be heb je de mogelijkheid de overeenkomst te herroepen gedurende 14 dagen. Je kan je bestelling dan zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden terugsturen (de kosten hiervoor betaal je zelf). Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de klant. Binnen de 14 dagen nadat we je bestelling teruggekregen hebben, betalen we je de volledige aankoopprijs ervan via overschrijving.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen dus voor jouw rekening. Wij zullen aangeven wat hiervan de kostprijs is of een raming maken, indien dit niet redelijkerwijze op voorhand kan worden berekend. Indien de goederen onmogelijk per post kunnen worden teruggezonden zullen wij deze bij jou komen afhalen en je voorafgaandelijk informeren over de kostprijs hiervoor. Verzendingen ‘port betaald door de bestemmeling’ en ‘tegen rembours’ worden geweigerd.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten die specifiek aangepast zijn naar de wensen van de klant zoals producten op maat of speciaal voor de klant bestelde producten, en voor goederen die reeds werden geplaatst, ingewerkt of samengesteld of die onvolledig of beschadigd zijn.

Tijdens de eerste 14 dagen na de levering verwachten we dat je zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Als je goederen nog wil kunnen terugsturen mag je ze enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of je het goed wenst te behouden. Teruggestuurde goederen mogen niet gebruikt noch geïnstalleerd zijn. Elke beschadiging, teken van gebruik of waardevermindering ten gevolge van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen, heeft tot gevolg dat de herroeping niet zal worden aanvaard.

Als je gebruik maakt van je herroepingsrecht, dien je het hieronder vermeld formulier ingevuld op te sturen of te mailen naar Sanimarkt en de goederen terugsturen binnen 14 dagen na mededeling van herroeping, samen met de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en rekening houdende met onze instructies hieronder. Wij zullen je per e-mail een ontvangstbevestiging van jouw herroeping sturen.

Je kan je retourpakket retourneren via de post of een koerier of laten ophalen door Sanimarkt tegen de vooraf gemelde kostprijs hiervoor.


FORMULIER VOOR HERROEPING
(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)
Aan Sanimarkt NV – Hundelgemsesteenweg 684 – 9820 Merelbeke :
– Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)
– Besteld op (*)/Ontvangen op (*)
– Naam/Namen consument(en)
– Adres consument(en)
– Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
– Datum
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.”

9. Conformiteit en garantie

Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product. Wij garanderen je ook dat onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van je bestelling bestaande wetten.

Bovendien hanteren wij wat betreft het leveren van goederen de wettelijke minimumgarantietermijn van twee jaar indien het goed niet conform is aan de geplaatste bestelling. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het goed tot 2 jaar na de levering dit goed kosteloos wordt hersteld, dan wel vervangen. Om van de garantie te kunnen genieten dien je het artikel te behandelen als een goede huisvader, de nodige zorg, reiniging alsook (indien van toepassing) de periodieke onderhoudsbeurten uit te voeren. De garantie is niet van toepassing op normale slijtage, een ongeval of crash of het niet kunnen voorleggen van de (indien van toepassing) periodieke onderhoudsfacturen.

Voor zover dit mogelijk en redelijk is, hebt u de keuze tussen herstelling of vervanging. Enkel ingeval de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft u het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopovereenkomst te eisen.

Indien het defect of gebrek zich manifesteert binnen de 6 maanden na de levering wordt dit geacht reeds te hebben bestaan voor de levering, tenzij wij het tegendeel kunnen bewijzen. Na 6 maanden zal u zelf moeten bewijzen dat het gebrek reeds bij de levering aanwezig was.

10. Klachtenregeling

We hopen steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Als je toch klachten zou hebben over de uitvoering van de overeenkomst kan je binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven (schriftelijk) ons contacteren via info@sanimarkt.be of per brief aan Sanimarkt NV, Hundelgemsesteenweg 684, 9980 Merelbeke, nadat je de gebreken hebt geconstateerd. We doen er alles aan om je klacht binnen de 7 dagen te behandelen. Wanneer een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt zal Sanimarkt je binnen de termijn van 7 dagen informeren met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer je een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. De Europese Commissie heeft een online platform opgericht om geschillen uit e-commerce buiten de rechtbank op te lossen. http://ec.europa.eu/odr/

11. Overmacht

In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden zonder recht op schadevergoeding door de klant.

Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, …

12. Schrijffouten

Sanimarkt NV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schrijf en (druk)fouten die in zijn aanbiedingen, teksten en prijzen voorkomen.

13. Geschillen Op overeenkomsten tussen Sanimarkt NV en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben zijn enkel de rechtbanken en vredegerecht van Gent of andere naar keuze van Sanimarkt NV bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar de Belgische Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming.